Pasul 1 – verificarea disponibilităţii firmei şi/sau rezervarea denumirii acesteia
Pasul 2 – înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii

Documentele necesare pentru verificarea disponibilităţii firmei şi/sau rezervarea acesteia pentru persoane juridice

Modalități de acces la informații
online, prin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate şi rezervare denumire online
formulare online, prin portalul ONRC, aici (necesita utilizarea unei semnături electronice)
e-mail, fax, prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,74 lei) – contact
la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor ; Se completează formularul, bifat la pct. 3, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat.

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii cu răspundere limitată

1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină  – formular;
3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
6. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original) – detalii;
7. Actul constitutiv (original) – detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL mai mulți asociați, comandită simplă, nume colectiv);
8. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie) – detalii;
9. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit – formular;
10. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social – detalii;
11. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii) – detalii;
12. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
13. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) – detalii;
16. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
17. Dacă este cazul:
actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată);
avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular – tip);
hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane (copie certificată);
mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
18. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:
tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

[supsystic-price-table id=8]

titlu contact

subtitlu contact
Cine suntem noi
Copyright 2017 © | Contabil cu experiență & Novacont Servicii s.r.l. CIF 22036897 | Toate drepturile rezervate | Ofer servicii complete de contabilitate și consultanță financiară | Sector1, București | Telefon: 0723.824.079
Ce stim sa facem
Servicii complete de evidenta contabila si consultanta financiara pentru antreprenori. Analizand situatiile financiare ale firmei dumneavoastra veti putea afla cu siguranta cat de bine functioneaza compania si ce trebuie facut pentru a asigura viabilitatea financiara a acesteia pe termen scurt, mediu si lung.